Matti Lintulahti

Tarinalliset skenaariot voivat olla erinomainen työkalu organisaation vision ja strategian viestimiseen ja jalkauttamiseen helposti ymmärrettävällä tavalla.

Ennakointi on osa organisaatioiden strategisen suunnittelun työkalupakkia. Ennakoinnin keskeisenä tavoitteena on tunnistaa nykyhetkessä ne pitkän aikavälin trendit ja muutostekijät, jotka olennaisesti vaikuttavat organisaation toimintaan. Megatrendien, trendien ja muutosten ennakoinnin avulla yritykset määrittelevät visionsa ja strategisen polun, millä keinoin tehdä visiosta totta ja menestyä.

Yksi strategiatyöhön käytetyistä ennakoinnin menetelmistä on tarinalliset skenaariot. Skenaario on uskottava kuvaus tulevaisuudesta ja vaiheista, jotka johtavat nykyhetkestä skenaariossa kuvattuun tulevaisuuteen.

Miten skenaarioita voidaan sitten hyödyntää osana vision ja strategian viestintää?

Ihmiset ovat hyviä ymmärtämään erilaisia vaihtoehtoja, valintoja ja niiden seurauksia tarinoiden avulla. Siksi tarinallisten skenaarioiden avulla voidaan tehdä yrityksen strategiset valinnat ja tavoitteet helposti ymmärrettäviksi ja sisäistettäväksi, jolloin kaikki organisaatiossa pystyvät ymmärtämään aiempaa paremmin oman roolinsa yrityksen strategisen vision toteuttamisessa.

Tarinallinen skenaario muodostuu siis tulevaisuuskuvasta ja tarinasta, miten sinne päästään nykyhetkestä.  Tulevaisuuskuva vastaa organisaation visiota. Se on ikään kuin kameran pysäyttämä hetki halutussa tulevaisuudessa, visio johon yritys pyrkii. 

Skenaarion tarina on puolestaan strateginen polku, jossa valittujen toimenpiteiden avulla yritys etenee yhdessä henkilöstön kanssa kohti haluamaansa visiota, tulevaisuuskuvaa.

Organisaatioiden sisäisessä viestinnässä ja strategian jalkautuksessa tarinallisia skenaarioita voidaan käyttää esimerkiksi valitun strategian perustelemiseksi. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa yrityksen toimintaympäristössä on paljon epävarmuuksia ja paineita toimia toisin kuin strategiassa on päätetty. 

Skenaarioiden avulla yrityksen johto ja viestintä voivat näyttää tarinallisesti, miksi valittu strategia toimii pitkällä tähtäimellä, vaikka lyhyellä tähtäimellä saattaisi näyttää aivan toiselta ja mitä valintoja ja perusteluja valittu strategia sisältää. Skenaarion avulla voidaan siis jalkauttaa strategiaa, saada sille henkilöstön tuki, mikä on oleellinen asia strategian toteuttamiseksi.

Kun tarinallisten skenaarioiden avulla viestitään se, miten organisaatio näkee tulevaisuuden ja roolinsa siinä, samalla luodaan merkityksiä työntekijöille ja heidän tekemälleen työlle. Tarinoiden avulla luotu merkitys lisää motivaatio oman työn tekemiselle verrattuna siihen, että yritys viestii pelkän vision ja strategian perinteisillä tavoilla.

Skenaariotarinan avulla voidaan sitouttaa työntekijöiden lisäksi myös tärkeitä kumppaneita ja muita sidosryhmiä organisaation vision ja strategian toteuttamiseen.

Skenaarioita voidaan käyttää myös avainhenkilöiden ja koko organisaation sitouttamiseen, ottamalla organisaatio mukaan skenaarioiden laadintaan osana strategiaprojektia. Johto voi esimerkiksi luoda organisaation visioon perustuvan tulevaisuuskuvan ja ottaa henkilöstön mukaan luomaan uskottavia tarinoita, tapahtumaketjuja siitä millä eri skenaarioilla yritys voi päästä tavoittelemaansa visioon. Sitouttaminen osallistamalla on kuin kutsuisi työntekijät ponnistelemaan entistäkin voimakkaammin yrityksen vision eteen. Bonuksena johto voi saada luoduista skenaarioista uusia oivalluksia keinoista saavuttaa visio.

Skenaariot eivät siis ole vain strategiatyön väline. Skenaariot ovat myös viestinnällinen työkalu.