ELY-keskus halusi lisätä Yritysten kehittämispalvelujen tunnettuutta ja madaltaa pk-yritysten kynnystä hakea palveluita. Asiaa edistämään toivottiin somessa jaettavia visualisoituja tietoiskuja, jotka viestisivät napakasti palveluiden hyödyistä kuvan ja tekstin yhdistelmillä. Lisäksi tarvittiin kaksi animaatiota, joista ensimmäinen kertoisi tarjolla olevista palveluista ja niiden hyödyistä ja toinen siitä, miten palveluita voi hakea.

Somekuvien ja animaatioiden avulla kohderyhmä oli tarkoitus tavoittaa koko Suomen laajuisesti. Helppoudesta vakuuttaminen on vaativaa, sillä yritystukien hakeminen mielletään usein monimutkaiseksi.

Kubo tuotti somekuviin ja animaatioihin uuden, tunnistettavan visuaalisen ilmeen. Sloganmaisten viestien ja kuvien yhdistelmä kertoi selkeästi kehittämispalveluista, niiden hyödyistä sekä palvelujen hakemisen helppoudesta.

Ideoista toteutukseen

  • Tavoitteiden läpikäynti ja tarkistaminen yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Äänensävystä ja tyylistä sopiminen: ystävällinen, kannustava ja virkamiesmäisyyttä välttävä.
  • Viestin kirkastaminen: mitä asioita somekuvista ja animaatioista ainakin pitäisi jäädä mieleen.
  • Visuaalisen toteutuksen raamien asettaminen: toiveena tuore ja raikas idea, jossa hyödynnetään ELY-keskuksen brändivärejä.
  • Somekuvien ja animaatioiden toteutus iteratiivisella, asiakasta kevyesti osallistavalla prosessilla.
  • Somekuvien ja animaatioiden tekstien kääntäminen ruotsiksi.
  • Suomen- ja ruotsinkielisten voice-overien toteutus animaatioihin.
  • Saavutettavuuden tarkistaminen prosessin joka vaiheessa AA-kriteereiden mukaan.

Kubon kanssa tehdyn projektin lopputulos oli sitä, mitä lähdimmekin hakemaan. Kubon tuottamat somekuvat ja animaatiot näyttävät hyviltä, niiden viesti on selkeä ja ne tukevat jokapäiväistä viestintäämme. Tavoitteet saavutettiin siis hyvin.”

Riikka Huhtanen-Pitkänen, kehittämispäällikkö, ELY-keskus
Kubon tiimi pelkisti toivotut viestit kepeisiin, sloganmaisiin viesteihin, joita kuvitettiin samanhenkisillä ikoneilla.

 Toteutuksissa on tuoreutta ja päästy hyvin pois virkamiesmäisyydestä.”

Kaisu Koivula, viestintäasiantuntija, ELY-keskus

Animaatiovideo noudattaa samaa linjaa kuin somekuvat.

Yhteistyö Kubon kanssa oli sujuvaa. Kubolaiset ymmärsivät toiveemme hyvin ja keskustelu heidän kanssaan oli helppoa. Lopputuloksessa näkyy, että Kubo ymmärsi, mikä on palveluja käyttävien yritysten näkökulmasta tärkeää ja puhuttelevaa.”

Riikka Huhtanen-Pitkänen, kehittämispäällikkö, ELY-keskus

ELY-keskus ja Yritysten kehittämispalvelut
ELY- eli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Tehtävät jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: elinkeinot, työvoima ja osaaminen, liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat. ELY-keskus tarjoaa Yritysten kehittämispalveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä.