Vieraskynä

Visuaalinen identiteetti on brändin käyntikortti. Se ilmentää yrityksen identiteettiä – sitä mitä yritys pohjimmiltaan on.
Jos olet miettinyt visuaalisen identiteetin päivittämistä, kysy nämä kuusi kysymystä itseltäsi:

  1. Onko visuaalinen identiteetti jäänyt jälkeen liiketoiminnan kehittyneisyydestä?
  2. Onko yrityksen strategia muuttunut / ollaanko sitä muuttamassa?
  3. Ovatko yrityksen toiminnot pirstaloituneet?
  4. Onko yrityksellä vaikeuksia erottua kilpailijoistaan?
  5. Onko yrityksen toiminta/tarjonta muuttunut?
  6. Tuntuuko, että asiakkailla tai henkilöstöllä ei ole tunnesidettä visuaaliseen identiteettiin?

Jos vastasit ’kyllä’ yhteen kysymykseen, saattaa visuaalisen identiteetin päivittäminen olla ajankohtaista yrityksessäsi. Jos kyllä-vastauksia kuitenkin on kaksi tai enemmän, kannattaa ehdottomasti harkita jonkinlaista muutosta.

Lue miksi

1. Kehityksestä jälkeen jäänyt identiteetti

Visuaalisen identiteetin vaihtamiseen tai päivittämiseen kannattaa olla hyvät perusteet. Ihmiset suhtautuvat visuaaliseen identiteettiin hyvin tunnepitoisesti, mikä tekee sen muutoksista voimakkaan viestinnän työkalun. Jos liiketoiminta kehittyy, saattaa visuaalinen identiteetti tuntua vanhentuneelta. Kehittyvästä organisaatiosta ja toiminnasta voidaan viestiä visuaalisen identiteetin päivityksellä. Eri aloilla on erilaiset muutoksen syklit, mutta harvoin mikään visuaalinen identiteetti pysyy täysin muuttumattomana. Muutokset voivat olla hyvin hienovaraisia tai täysin mullistavia.

2. Strategian muutoksen viestiminen

Visuaalisen identiteetin muutos on paras tapa viestiä muutoksesta yhtiön strategiassa. Uusi visuaalinen identiteetti on selkeä viesti asiakkaille, että yhtiö avaa uuden sivun. Visuaalisella identiteetillä on tärkeä rooli ulkoisessa viestinnässä, mutta yhtä tärkeää se on myös sisäisesti. Visuaalinen identiteetti on yritysidentiteetin näkyvä osa. Visuaalisella identiteetillä voidaan ajatella olevan erityisen tärkeä rooli organisaatiossa, jossa brändi ja sen viestintä on otettu osaksi kaikkea toimintaa (tästä esimerkkinä jo kliseeksi muodostunut Apple). Useimmilla vahvoilla brändeillä on myös vahva visuaalinen identiteetti.

3. Yrityksen eheyttäminen

Yritykset elävät jatkuvassa muutoksessa ja yrityksen eri osat ja toiminnot saattavat etääntyä toisistaan. Järkevällä visuaalisen identiteetin päivittämisellä voidaan sitoa eri toiminnot toisiinsa paremmin. Tämä vahvistaa myös yrityksen työntekijöiden välistä yhtenäisyyden tunnetta. Jos yritys on rekrytoinut paljon uutta henkilöstöä, voidaan laajentumisesta viestiä visuaalisen identiteetin päivittämisellä. Uuteen visuaaliseen identiteettiin saattaa uudella työntekijällä olla helpompi identifioitua – yritys muuttuu hänen mukanaan.

4. Erottautuminen

Vahva visuaalinen identiteetti on erityisen tärkeää paljon kilpailluilla kuluttaja-aloilla. Visuaalinen identiteetti kommunikoi yrityksen toimialasta, mutta erityisesti sen erityispiirteistä ko. toimialalla. Asiakkaan tulee voida tunnistaa liike hälyisestä kauppakeskuksesta tai yrityksen tuote liikkeen hyllystä. Erottautumisessa on kyse koko brändistä, mutta visuaalinen identiteetti toimii siinä tärkeänä viestijänä.

5. Orgaaniset muutokset

Varsinaisen strategiatyön tuomien muutosten lisäksi yrityksissä tapahtuu paljon orgaanista muutosta. Jokin tuotealue saattaa suurentua suhteessa muihin tai yritys saa suuren asiakkaan, minkä takia toiminta saa uusia painotusalueita. Tällöin saattaa myös olla paikallaan visuaalisen identiteetin päivittäminen. Yrityksen jonkin tuotteen suosio saattaa kasvaa siinä määrin, että itse yritys jää tuntemattomammaksi. Tällöin voidaan visuaalista identiteettiä päivittämällä tuoda yritys lähemmäksi sen tunnettuja tuotteita.

6. Tunnesiteen puuttuminen

Asiakkailla syntyy tunnesiteitä yrityksiin, joiden palveluita he käyttävät. Visuaaliseen identiteettiin suhtaudutaan useimmiten tunteella – tämän huomaa seuraamalla keskustelua minkä tahansa yrityksen identiteetin muutoksesta. Visuaalinen identiteetti toimii tärkeänä samaistumispisteenä myös henkilöstölle. Visuaalinen identiteetti voi olla kokoava symboli, kuin valtion lippu tai urheiluseuran huivi.
 
Tämä testi sisälsi vain muutaman esimerkin syistä visuaalisen identiteetin päivittämiselle. Syitä voi olla paljon muitakin. Jos olet epävarma visuaalisen ilmeen päivittämisestä, konsultoi visuaalisen suunnittelun asiantuntijaa.
Visuaalisen identiteetin muutos on merkityksellinen projekti, johon kannattaa suhtautua vakavuudella. Visuaalinen identiteetti on ikkuna yrityksen toimintaan. Tämän ikkunan pitäisi olla kirkas ja auttaa asiakkaita hahmottamaan mikä yritys on, mitä se tekee ja miten se sen tekee. Seuraavassa postauksessani käsittelen sitä, miten visuaalisen ilmeen muutos kannattaa toteuttaa.
 
Ja muista:

”Dress for the job you want, not to the job you have”

 
 
Luettavaa aiheesta:
Juha Pohjola: Ilme – visuaalisen identiteetin johtaminen. Inforviestintä 2003
Beats Digging Ditches
Nando Malmelin ja Jukka Hakala: Radikaali brändi. Talentum 2007