Tutorhouse on lisäopetuspalveluita yläkoulu- ja lukioikäisille tarjoava Sanoma Pron tytäryritys, jonka tavoitteena oli vuonna 2020  lisätä merkittävästi palveluidensa tunnettuutta, kiinnostavuutta ja uskottavuutta sekä myyntiä uuden markkinointiviestinnän konseptin avulla. Kahdessa vuodessa Tutorhousen tunnettuus nousi ensisijaisen kohderyhmän parissa jopa 30 prosenttiyksikköä.

Tutorhouse valitsi Kubon kumppanikseen uuden markkinointiviestinnän konseptin suunnitteluun ja ensimmäisten mainosmateriaalien tuotantoon tiukalla aikataululla joulukuussa 2019. 

Strategisen näkemyksen luominen, asiakasymmärrys ja brändin freesaus

Tutorhousen markkinointiviestinnän tärkeimpinä kohderyhminä olivat lukiolaiset sekä heidän vanhempansa, ja palveluista haluttiin nostaa esiin erityisesti pienryhmäkursseja sekä yksityisopetusta. 

Markkinointiviestinnän konsepti käsitti kolme pääteemaa, joiden lisäksi Tutorhouse toivoi  näkemystä ja ehdotusta brändi-ilmeensä viilaamiseen myös omissa kanavissaan: 

  • Mainoskampanjan kiteytetyt avainviestit  
  • Mainonnan viestien muoto ja tone of voice
  • Mainonnan visuaalinen ilme eri kanavissa

Projekti lähti käyntiin strategisen näkemyksen rakentamisella. Markkinointiviestinnän konseptin suunnittelun pohjaksi käytiin läpi kohderyhmien motivaatiotekijät, oston esteet, liiketoiminnan tavoitteet ja Tutorhousen erottautumistekijät sekä vahvuudet kilpaileviin toimijoihin nähden.  Tämän lisäksi määriteltiin eri kohderyhmien tarpeet ostopolun eri vaiheissa sekä kohderyhmäkohtaiset asiakaslupaukset, joiden avulla Kubo loi ostopolun eri vaiheissa viestittävät ydinviestit. 

Tutorhousen äänensävyn ja brändi-ilmeen kirkastaminen

Kubon fasilitoimin työpajamenetelmin Tutorhouselle määriteltiin brändin äänensävy, käytettävä termistö sekä viestinnässä käytettävä kielellinen tyyli. Linjausten pohjalta Kubo toteutti konkreettiset tekstiesimerkit eri kanavissa tehtävää markkinointiviestintää varten. 

Tutorhousen verkkosivusto päivitettiin uudistuneen brändi-ilmeen mukaiseksi

Kubo loi Tutorhouselle ehdotuksen uusista brändiväreistä, kuvamaailmasta sekä tavasta uudistaa olemassa olevan logon käyttöä markkinointiviestinnässä. Visuaalisten elementtien käytöstä tehtiin ohjeistus Tutorhousen markkinointiviestintää varten ja Tutorhouselle annettiin suositukset sivuston ja jatkuvien sisältöjen kuten somepäivitysten, artikkelien ja uutiskirjeen muokkaamiseksi päivitetyn äänensävyn ja brändi-ilmeen mukaisesti.  

Markkinointiviestinnän konseptin luominen

Huolellisella pohjatyöllä luodun kohderyhmäymmärryksen ja tarkennettujen tavoitteiden, brändi-ilmeen, äänensävyn ja ydinviestien avulla Kubo loi Tutorhousen markkinointiviestinnälle viestinnälliset kärjet ja visuaalisen ilmeen markkinointiviestintään. Mainoskampanjan copy-tekstit ja eri mainosaineistot suunniteltiin viestimään ostopolun eri vaiheisiin määriteltyjä ydinviestejä. 

Luova konsepti jakautui kolmeen osaan, joista ensimmäinen suunniteltiin rakentamaan Tutorhousen tunnettuutta, toinen vahvistamaan preferenssiä ja kolmas taktisille aineistoille, joiden viestit vaihtelevat sesongeittain ja vuodenajoittain. Kampanjamateriaalien visuaalinen ilme ja copytekstit testattiin kohderyhmien edustajilla, ja saadut tulokset hyödynnettiinmateriaalien lopullisen ilmeen ja toteutustavan päättämisessä. Tutorhouse sai projektin päätteeksi koosteen markkinointiviestinnän konseptista, ohjeistuksen päivitetystä visuaalisesta ilmeestä ja taittopohjat, joiden avulla tiimi pystyy myös itse toteuttamaan konseptin mukaisia aineistoja.

Brändikuvaukset ja mainosesimerkit 

Kubon ehdotuksesta Tutorhousen markkinointiviestinnässä luovuttiin kuvapankkikuvien käytöstä. Uuden kuvalinjan keskiössä ovat opiskelevien nuorten sijaan Tutorhousen kokeneet opettajat, jotka ovat Tutorhousen suurin vetovoima- ja erottautumistekijä. 

Markkinointiviestinnän konseptin kantavan idean tarkennuttua ennestään tiukkaan aikatauluun päätettiin vielä mahduttaa brändikuvaukset, jotka saatiinkin toteutettua tavoiteaikataulussa kaikkien osapuolten vahvan sitoutumisen ansiosta. Erityisesti Tutorhousen opettajat osoittivat hienoa heittäytymistä. 

Mainoskampanjaa varten käsikirjoitettiin lukiolaisten kohderyhmää puhuttelevat ja tunnettuutta kasvattavat video- ja radiomainokset, joissa esiintyivät tanssivat opettajat. Videot käsikirjoitettiin monikanavaisesti versioitaviksi ja edullisesti toteutettaviksi. 

Tutorhousen markkinointiviestinnän kanavavalikoima 

  • TV- ja videomainonta
  • radiomainonta
  • printtimainokset sanoma- ja aikakauslehdissä
  • display-mainonta
  • somemainonta 
  • uutiskirje
  • julisteet 

Tutorhousen markkinointiviestinnän konseptin tulokset 

Tutorhousen markkinointiviestinnän uusi konsepti on ollut käytössä vuoden 2020 alusta. Mediamainoskampanja starttasi maaliskuussa 2020 aineistoinaan Kubon toteuttama Helsingin Sanomien etusivu sekä Kubon käsikirjoittamat tv- ja radiomainokset. 

Jo heti ensimmäisten kuukausien jälkeen Tutorhousen spontaani tunnettuus nousi Uudellamaalla aiemmasta mittaustasosta seitsemän prosenttiyksikköä ja autettu tunnettuus 11 prosenttiyksikköä. Tunnettuuden kasvu nosti sekä tehtyjen tarjousten määrää että niiden arvoa sillä seurauksella, että liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden loppua kohti. Tunnettuuden kasvu näkyi myös orgaanisten verkkohakujen kasvuna ja liikenteen lisääntymisenä Tutorhousen sivustolla. Kahdessa vuodessa autettu tunnettuus ensisijaisen kohderyhmän parissa on noussut jo 30 prosenttiyksikköä.

Meille oli tärkeää, että toteutus lähti liikkeelle välittömästi, koska aikataulumme oli tiukka. Tässä Kubo onnistui, samoin markkinointiviestinnän konseptin osa-alueiden työstämisessä ja sitomisessa yhdeksi kokonaiseksi ja vaikuttavaksi tarinaksi. Toteuttamisprosessin ja lopputuloksen lisäksi olimme tyytyväisiä myös siihen, että Kubon projektinjohtaja jaksoi haastaa meidän näkemyksiämme rakentavasti eri palavereissa. Tämäkin näkyi lopputuloksessa.

Pekka Impiö, toimitusjohtaja, Tutorhouse